Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup digitálního obsahu a služeb   

 

 

Poskytovatelka služeb:

 

Kateřina Hladišová

Uherský Brod, Močidla 2162   

IČO 09530533

Telefon: 732 542 247 V případě že se nedovoláte napište SMS, my se Vám ozveme (Materiály se automaticky zasílají v 9, 12, 15 a 18 hodin)

E-mail: info@taborovky.cz

 

Podnikatelka zapsaná v živnostenském rejstříku

Neplátce DPH

 

(dále jen „Poskytovatelka“)

 

 

 1. Úvodní ustanovení

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky platí pro prodej služeb a digitálního obsahu online podnikatelky, Poskytovatelky Kateřiny Hladišové, prostřednictvím internetu, a to na základě online objednávky učiněné zejména na webu www.taborovky.cz, prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím dalších internetových služeb uvedené Poskytovatelky.
 2. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.
 3. Zákazník při smluvním vztahu s Poskytovatelkou souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
 4. Objednávka a uzavření smlouvy
 5. Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování digitálního obsahu nebo uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkou a jejími zákazníky vzniká na základě objednávky realizované zákazníkem, kterou Poskytovatelka potvrdí. V okamžiku potvrzení objednávky Poskytovatelkou je příslušná smlouva uzavřena. Potvrzení objednávky je Poskytovatelkou zasláno zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany jinak.
 6. Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje, a tedy zamýšlí využít služby či produkty Poskytovatelky v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele a jeho smluvní vztah s Poskytovatelkou bude posuzován jako smluvní vztah dvou podnikajících osob; v opačném případě se má za to, že zákazník je v postavení spotřebitele a na vztah s Poskytovatelkou se uplatní ujednání z.č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
 7. Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a popis nabízeného digitálního obsahu a dalších služeb (společně dále také jen „produktů“) včetně uvedení ceny jednotlivých produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití.

 

 1. Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní internetových stránek Poskytovatelky, případně zašle email, pokud tak Poskytovatelka v popisu zakupovaného produktu stanoví.

 

 1. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném produktu, jeho ceně, údaje k vyplnění osobních a doručovacích údajů zákazníka pro účely uzavření smlouvy a fakturace.

 

 1. Poskytovatelka bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zákazníkovi potvrdí přijetí objednávky elektronickou poštou, obvykle emailem, na emailovou adresu zákazníka.

 

 1. Poskytovatelka není povinna přijmout objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných či blízkých osob a tyto obchodní podmínky.
 2. Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby a produkty, prezentované v rámci jí poskytovaných internetových služeb, nemusí být vždy dostupné či jsou dostupné pouze v určitých, časově omezených obdobích.

III. Cena a platební podmínky

 1. Zákazník získává přístup k produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu produktu stanoveno jinak.
 2. V rámci popisu produktu a shrnutí objednávky je uvedena cena produktu a způsob a forma její úhrady. V případě hrazení ceny na základě faktury či proforma faktury se stanovuje lhůta splatnosti v délce trvání 21 dnů. Poskytovatelka je oprávněna lhůtu splatnosti měnit s tím, že zákazník tuto informaci obdrží nejpozději v době potvrzení své objednávky.  
 3. Daňový doklad – fakturu Poskytovatelka zašle v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.
 4. Dodací podmínky
 5. Digitální obsah
 6. i) Digitálním obsahem se rozumí pdf materiály ke stažení, případně další digitální obsah nabízený Poskytovatelkou.

 

 1. ii) Digitální obsah bude obvykle poskytnut zasláním jako příloha v e-mailu nebo odkaz na úložiště či jiný, Poskytovatelkou vyhrazený způsob, kde bude digitální obsah pro zákazníka po zaplacení ceny dostupný. Zákazníkovi tedy bude materiál zaslán nebo budou poskytnuty přístupové údaje k jiné platformě, jejímž prostřednictvím bude digitální obsah dostupný. Poskytovatelka informuje zákazníka, že pro využití digitálního obsahu postačuje základní technické vybavení (PC či notebook či tablet nebo mobilní telefon s běžnými funkcemi a prohlížeči, který umožňuje stahování a zobrazování formátu pdf).

 

 1. Další služby

Poskytovatelka nabízí další služby způsobem popsaným na svých stránkách u popisu produktu, zejména se pak jedná o uzpůsobení prodávaného digitálního obsahu na zakázku dle zadání zákazníka. Více Poskytovatelka stanoví v popisu produktu či sjedná v rámci individuální objednávky se zákazníkem.

 

 1. Balíčky služeb a produktů

Poskytovatelka výslovně stanovuje, že v případě zakoupení „balíčku“ či jinak zvýhodněného či zvlášť sestaveného produktu se v případě nevyčerpání všech součástí z důvodů na straně zákazníka uhrazené prostředky za tyto součásti balíčku nevrací; cena je stanovená za balíček jako sestavený produkt, nikoliv za jeho (dosud vyčerpané) části. Poskytovatelka je rovněž oprávněna stanovit lhůtu či období, kdy je možné produkty zahrnuté v balíčku čerpat. Po zmeškání termínu či lhůty právo dočerpat produkty z balíčku bez náhrady propadá.

 

 1. Společná pravidla
 2. i) V případě, že Poskytovatelka pro čerpání některých služeb vytvoří pro své zákazníky uživatelské účty, je zákazník v takovém případě povinen dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému členskému účtu a neumožnit jejich použití třetím osobám. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé

 

 1. ii) Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti na svých akcích či z účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky apod., pokud zákazník narušuje průběh akce či fungování skupiny či vzájemnou komunikaci (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků / členů apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.

iii) Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit. 

 

 1. iv) Těmito obchodními podmínkami se řídí také právní poměry mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, pokud Poskytovatelka poskytne digitální obsah za osobní údaje namísto odměny, tzv. „magnet“ (a Poskytovatelka poskytnuté osobní údaje zpracovává i pro jiné účely než poskytnutí digitálního obsahu nebo splnění svých zákonných povinností).

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

 1. Poskytovatelka je oprávněna od smlouvy odstoupit, jestliže není možné z objektivních důvodů produkt za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, v případě podstatného porušení těchto podmínek, smlouvy či nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

 

 1. Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení digitálního obsahu Poskytovatelka zpřístupňuje bezprostředně po uzavření smlouvy zákazníkovi v postavení spotřebitele digitální obsah způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění, v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u digitálního obsahu a služeb nabízených prostřednictvím stránek či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých produktů Poskytovatelky s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.

 

 1. Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn od smlouvy na poskytnutí digitálního obsahu uzavřené způsobem na dálku v případě, nedodá-li Poskytovatelka digitální produkt bezodkladně po jeho zaplacení nebo v dodatečné lhůtě stanovené zákazníkem. Zákazník může od smlouvy odstoupit bez dodatečné lhůty jen v případě, že je z prohlášení Poskytovatelky nebo z okolností zjevné, že Poskytovatelka digitální obsah neposkytne anebo vyplývá-li z ujednání stran nebo z okolností při uzavření smlouvy, že je plnění v určeném čase nezbytné. Výslovně se však stanovuje, že toto ujednání se nepoužije v případě tzv. předprodejů, kdy je stanoveno datum dodání plnění.

 

 1. Zákazník není oprávněn od smlouvy v případě, sjednal-li s Poskytovatelkou poskytnutí produktu na zakázku či produktu upraveného dle zvláštních požadavků zákazníka.

 

 1. Odpovědnost za vady
 2. Zákazník je oprávněn uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li služba či digitální obsah vadu. Zákazník v postavení spotřebitele je oprávněn vytknout vadu ve lhůtě dvou let od převzetí produktu. V takovém případě, je-li to možné, může zákazník požadovat její odstranění (případně se posoudí, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné). Práva z vadného plnění uplatní zákazník u Poskytovatelky e-mailem bezodkladně po jeho zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom vadu odstraní v přiměřené době tak, aby nezpůsobila zákazníkovi značné obtíže. Není-li zákazník v postavení spotřebitele, odpovídá Poskytovatelka za vady, které se u digitálního obsahu vyskytnou při převzetí a zákazník je vytkne bezodkladně.
 3. Zákazník v postavení spotřebitele může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud Poskytovatelka vadu dle předchozího odstavce neodstraní, nebo pokud se vada projeví i po odstranění nebo je vada podstatným porušením smlouvy. Zákazník není oprávněn od smlouvy odstoupit, jedná-li se o vadu nevýznamnou.
 4. Stanovuje se v souladu se zákonem, že přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou digitálního obsahu bez vady a vadného digitálního obsahu, který byl zákazníkovi poskytnut. Má-li být digitální obsah poskytován po určitou dobu, zohlední se doba, po kterou byl poskytován vadně. V případě, jedná-li se o digitální obsah poskytovaný za osobní údaje zákazníka namísto odměny, nemůže zákazník požadovat přiměřenou slevu.

 

 1. Peněžité částky, které má Poskytovatelka z důvodu vadného plnění vydat zákazníkovi, ať už z titulu poskytnutí přiměřené slevy či pokud zákazník odstoupí od smlouvy, vrátí Poskytovatelka na vlastní náklady bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy zákazník uplatnil u Poskytovatelky příslušné právo z vadného plnění.

 

 1. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ust. § 1914 – 1925, § 2161 – 2174b a § 2389a a násl. občanského zákoníku).

 

 1. Vady digitálního obsahu je nutné vytknout bez zbytečného odkladu po jejich zjištění na e-mailovou adresu: info@taborovky.cz. Stanovuje se lhůta 30 dnů pro vyřešení nároků zákazníka z titulu reklamačního řízení, s tím, že Poskytovatelka je povinna zákazníka do konce této lhůty vyrozumět o výsledku reklamačního řízení.

  

 

 

VII. Závěrečná ustanovení

 

 1. Zákazník bere výslovně na vědomí a je si při uzavírání smlouvy s Poskytovatelkou na poskytování služeb dle těchto obchodních podmínek výslovně vědom, že veškeré informace, které od Poskytovatelky a prostřednictvím jejich služeb a produktů obdrží, jsou určeny pouze k jeho výukovým a zájmovým účelům. Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedených v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, že po využití jí poskytované služby získá zákazník jakoukoliv výhodu či prospěch nebo konkrétní výsledky.

 

 1. Zákazník dále bere výslovně na vědomí, že užití produktů a postupů v produktech uvedených je výlučně na jeho vlastní odpovědnost a sám musí posoudit vhodnost jejich užití.

 

 1. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webů uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k digitálnímu obsahu, který má charakter autorského díla. Užití díla v rozporu se souhlasu Poskytovatelky (např. kopírování a úplatné šíření a další) či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená tedy zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s pdf materiály, obsahem webu, články apod.

 

 1. K řešení sporů ze smluvních vztahů mezi Poskytovatelkou a zákazníky ve věcech z titulu odpovědnosti za vady jsou příslušné obecné soudy, a to i v případě, je-li zákazník v postavení spotřebitele. Dále, v případě mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor s výše uvedenou výjimkou.
 2. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
 3. Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v dalších sekcích webu Poskytovatelky.
 4. Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 5. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 6. Poskytovatelka používá v rámci své internetové prezentace recenze skutečných zákazníků svých služeb a digitálního obsahu, které získala od těchto zákazníků buďto na základě jejich spontánních písemných reakcí vůči Poskytovatelce nebo na vyžádání po využití služby či po konzumaci digitálního obsahu. Pro získání recenze Poskytovatelka oslovuje vždy konkrétní (platící) zákazníky. Recenze nejsou upravovány, Poskytovatelka si pouze vyhrazuje právo je z redakčních důvodů zkrátit či upravit gramatické nebo stylistické chyby.

 

Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 23.1.2023, kdy byly zveřejněny na stránkách www.taborovky.cz.

 

Kateřina Hladišová